Μυστικά και ψέματα για το Μπούρτζι: μια «απάντηση» στο δήμαρχο Ναυπλίου

του Κώστα Γκότση, δικηγόρου Ναυπλίου

22-9-2011

Ο Δήμαρχος κ Αναγνωσταράς, εδώ και χρόνια, όταν τον εγκαλούν για την εγκατάλειψη και την έλλειψη καθαριότητας στο Μπούρτζι, αναπαράγει διαρκώς το ίδιο «παραμύθι». Ότι, δεν έχει κάνει τίποτε ο Δήμος από το 2004, όταν δηλαδή τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ Α.Ε.), η οποία εταιρία στη συνέχεια από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετονομάστηκε σε Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ Α.Ε. επίσης), επειδή κάποιος συμπολίτης μας έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο κ. Δήμαρχος δεν αναφέρει το όνομα του δημότη που έχει προσφύγει, λες και είναι κρατικό μυστικό, από την άλλη όμως, με φωτογραφίζει με μισόλογα και υπαινιγμούς για τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Μάλιστα στην τελευταία ανακοίνωσή του ρωτάει, αναφερόμενος στους κ.κ. Αντωνιάδη και Καράπαυλο: «Μήπως είναι ομοϊδεάτης τους; Μήπως είναι φίλα προσκείμενος στην δημοτική τους παράταξη; Μήπως ήταν και υποψήφιος σύμβουλος;»

Η πρακτική αυτή του Δημάρχου είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτη και στερείται λογικής. Θα του ζητήσω λοιπόν όταν αναφέρεται στο πρόσωπό μου, να αναφέρεται επώνυμα, και να αφήσει στην άκρη τις ιδεοληψίες του περί ομοϊδεατών, γιατί μου θυμίζουν άλλες εποχές, λίγο μετά τον Εμφύλιο. Επίσης θα του ζητήσω να αντιπαρατίθεται με επιχειρήματα, στην ενέργειά μου να προσφύγω στο Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο μέχρι σήμερα ποτέ δεν έκανε.

α) για ποιους λόγους προσέφυγα κατά της απόφασης (παραχώρησης – αποδοχής) του Μπουρτζιού στο Δήμο Ναυπλίου;  

Το έπραξα επειδή θεωρώ ότι η ΕΤΑ Α.Ε., ως ανώνυμη εταιρία,  στην οποία μάλιστα δεν υπηρετούν αρχαιολόγοι, ή άλλοι ειδικοί επιστήμονες, δεν μπορεί να κατέχει, και να διαχειρίζεται αρχαία μνημεία (όπως το Μπούρτζι). Τα μνημεία ανήκουν στο Κράτος, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται.

Αναλυτικά για το θέμα αυτό στην αίτηση ακυρώσεως αναφέρω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος: «1.Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. (…) 5.Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002: «Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830» (άρθρο 2, περ. αα.). «Τα αρχαία μνημεία προστατεύονται από το νόμο χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης» (άρθρο 6, παρ. 4). « 1.Τα αρχαία ακίνητα μνημεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα και νομή και είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας. 2.Το δικαίωμα κυριότητας σε άλλα ακίνητα μνημεία μεταγενέστερα του 1453 ασκείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου» (άρθρο 7, παρ. 1,3) «Οι εργασίες σε ακίνητα μνημεία και ιδίως η συντήρηση, η στερέωση, η αποκατάσταση, η αναστήλωση, η κατάχωση, η τοποθέτηση προστατευτικών στεγών, η διατήρηση του περιβάλλοντος χώρου και οι εργασίες που αποβλέπουν σε απόδοση σε χρήση ή σε φιλοξενία χρήσεων αποσκοπούν στη διατήρηση της υλικής υπόστασης και της αυθεντικότητάς τους, την ανάδειξη και εν γένει προστασία τους. Διενεργούνται σύμφωνα με μελέτες, η οποία εγκρίνεται από την Υπηρεσία ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, ή αν αυτές είναι μείζονος σημασίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Για την έγκριση της μελέτης απαιτείται να έχει προηγηθεί η τεκμηρίωση του μνημειακού χαρακτήρα του ακινήτου» (άρθρο 40, παρ.1)

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί βασική υποχρέωση του Κράτους με την έννοια ότι αυτό μέσω εξειδικευμένων επιστημόνων υπαλλήλων, ιδίως του Υπουργείου Πολιτισμού, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο: για τον εντοπισμό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκμηρίωση, τη μελέτη των στοιχείων και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διατήρηση και την αποτροπή της καταστροφής, της αλλοίωσης και γενικά κάθε άμεσης ή έμμεσης βλάβης της, τη συντήρηση και την κατά περίπτωση αναγκαία αποκατάστασή της, τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επικοινωνίας του κοινού με αυτήν, την ανάδειξη και την ένταξή της στη σύγχρονη κοινωνική ζωή  (άρθρο 3 του Ν. 3028/2002).

Καθίσταται σαφές, ότι το Κράτος διαχειρίζεται την πολιτιστική κληρονομιά, ρυθμίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις της λειτουργίας  ενός πολιτιστικού μνημείου.

Τίθεται εν προκειμένω το ερώτημα: είναι δυνατή η παραχώρηση από το Κράτος της διοίκησης και διαχείρισης ενός μνημείου σε μια ανώνυμη εταιρία, η οποία μάλιστα λειτουργεί ως κερδοσκοπική εταιρία, που έχει μάλιστα σκοπό την είσοδό της στο Χρηματιστήριο;

Η δυνατότητα αυτή, η οποία παρέχεται από τις προπαρατεθείσες  διατάξεις για τη λειτουργία της «Ε.Τ.Α. Α.Ε.», αντίκειται ευθέως στη διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος, καθώς και στις διατάξεις της «εις  Λονδίνον  την  6ην  Μαϊου  1969     υπογραφείσας  Ευρωπαϊκής  Συμβάσεως δια την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονομιάς», η οποία κυρώθηκε με το νόμο 1127/1981.

Δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική  προστασία ενός μνημείου από μια εταιρία που έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν διαθέτει το κατάλληλο και εκπαιδευμένο προσωπικό για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ως αιτιολογία για τη παραχώρηση της χρήσης ορισμένων περιουσιακών αγαθών, από την «Ε.Τ.Α. Α.Ε.» στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  των οποίων τη διαχείριση είχε ο Ε.Ο.Τ., προβάλλονται λόγοι που συναρτώνται με τις δυσχέρειες πραγματοποιήσεως κερδών λόγω περιβαλλοντικών, πολεοδομικών κλπ. δεσμεύσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2  του άρθρου 39  του Ν. 3105/2003: «Μετά από αιτιολογημένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», που εκδίδονται πριν από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εξαιρούνται της κατά το παρόν άρθρο αποτίμησης  περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εκμετάλλευση καθίσταται οικονομικά ασύμφορη εξαιτίας περιβαλλοντικών, πολεοδομικών ή άλλους είδους περιορισμών. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν αποτιμώνται κατά τον υπολογισμό της καθαρής θέσης της εταιρίας και την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μπορούν να παραχωρούνται κατά διοίκηση και διαχείριση για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών σε Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», με την οποία καθορίζονται και οι όροι της παραχώρησης.»   Στο πλαίσιο αυτής της λογικής η «Ε.Τ.Α. Α.Ε.», έλαβε την απόφαση και εισηγήθηκε στο Δήμο Ναυπλίου την επίδικη παραχώρηση, κατά διοίκηση και διαχείριση.

Για τους ανωτέρω λόγους όμως δεν είναι δυνατή ούτε η διαχείριση από την  «Ε.Τ.Α. Α.Ε.» ενός μνημείου, ούτε περαιτέρω η παραχώρηση κατά διοίκηση και διαχείριση σε έναν Ο.Τ.Α. Μάλιστα η εταιρία, βάσει της εισήγησης της για την παραχώρηση, επιφυλάσσει στον εαυτό της τη δυνατότητα της καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης, σε περίπτωση που ο Δήμος Ναυπλίου δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση. Έτσι, η κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία θα κρίνει αν ανταποκρίνεται ο Δήμος στις υποχρεώσεις του σε σχέση με ένα αρχαίο μνημείο!

Η ακυρότητα αυτή της παραχώρησης είναι απόλυτη και δεν μπορεί να θεραπευτεί εκ των υστέρων από τη διακήρυξη των καλών προθέσεων ή έστω και των μελλοντικών δεσμεύσεων του Δήμου Ναυπλίου.

Η παραχώρηση  αυτή αντίκειται ακόμη και στις διατάξεις του άρθρου 24 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995). Σύμφωνα με την περίπτωση 1θ. παρέχεται στους Ο.Τ.Α. η δυνατότητα συντήρησης και λειτουργίας των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής, σε συνεργασία όμως με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.

β) Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παραχώρησης από την ΕΤΑ στο Δήμο Ναυπλίου; 

Από ότι φαίνεται όχι. Προφανώς δεν υπογράφτηκε η σύμβαση παραχώρησης και έτσι η παραχώρηση δεν ολοκληρώθηκε. (Λόγω ικανότητας της Δημοτικής Αρχής άραγε;) Το ότι δεν είχε υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης προέκυψε μετά την προσφυγή μου, και αφού και από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναζητούσαν τη σύμβαση παραχώρησης.

γ) Είναι η πρώτη φορά που το Μπούρτζι παραχωρήθηκε στο Δήμο Ναυπλίου;

Όχι, το ίδιο συνέβη και παλιότερα, το 1998, όταν είχε παραχωρηθεί από το Κράτος στο Δήμο Ναυπλίου για 20 χρόνια, πλην όμως και τότε δεν υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης !

δ) Ο Δήμος Ναυπλίου συμπεριφερόταν ως χρήστης του Μπουρτζιού από το 2004 μέχρι πρόσφατα, θεωρώντας ότι έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση; 

Βεβαίως και ναι. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ναυπλίου (και όχι το Υπουργείο Πολιτισμού) παραχώρησε το Μπούρτζι για πολιτιστικές εκδηλώσεις …αλλά και για γάμους!

ε) Εμπόδισε το Δήμο Ναυπλίου η αίτηση ακυρώσεως να υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης ή να προβεί σε καθαρισμό του χώρου ή στην εν γένει διαχείρισή του; 

Η απάντηση είναι αρνητική. Από προφανή άγνοια και μόνο, δεν υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης, πιστεύοντας η Δημοτική Αρχή ότι όλα έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης, ποτέ δεν κατέθεσα αίτηση αναστολής για το ίδιο θέμα. Επομένως ο Δήμος δεν δεσμευόταν από την αίτηση ακυρώσεως να πράξει ή να μην πράξει κάτι.

στ) Ποια ήταν ακριβώς τα σχέδια του Δήμου Ναυπλίου και με ποιο τρόπο και χρηματοδότηση θα τα υλοποιούσε; 

Ποτέ δεν ανακοινώθηκε κάτι το συγκεκριμένο από το Δήμο Ναυπλίου. Τι ήθελε να κάνει στο Μπούρτζι; Πως θα το υλοποιούσε; Αμφιβάλλω δε αν υπήρξε έστω και μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τον Μάρτιο  του 2004 που ασχολήθηκε με το πώς βλέπει τη χρήση του.

ζ) Έκανε κάτι ο Δήμος για να τελειώσει συντομότερα η εκδίκαση της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας; 

Απολύτως τίποτα. Η αίτηση ακυρώσεως κατατέθηκε από εμένα στις 30-4-2004. Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 30 Νοεμβρίου του 2010 και ο Δήμος Ναυπλίου ήταν απών κατά την εκδίκαση. Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 40/2011 απόφαση του ΣτΕ. με την οποία δεν αποφάνθηκε οριστικά και ζητήθηκε από το Δήμο Ναυπλίου να αποστείλει στο Δικαστήριο ορισμένα έγγραφα της υπόθεσης. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται: «…ούτε τέλος προκύπτει εάν, μετά την έκδοση προδικαστικής απόφασης, καταρτίστηκε σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δήμου και της ΕΤΑ Α.Ε.»

, , , , , , , , , ,

Εγγραφή

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: